Poznaj odpowiedzi na wszystkie swoje pytania i wynajmij swój wymarzony samochód!

1.

Kto może wynająć samochód?

Z oferty wynajmu długoterminowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od formy i okresu prowadzonej działalności oraz konsumenci (osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej).

2.

Jaki samochód mogę wynająć?

Przedmiotem wynajmu mogą być samochody osobowe i użytkowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz pojazdy demonstracyjne.

3.

Co oznacza limit kilometrów?

Decydując się na usługę wynajmu długoterminowego, w celu wyliczenia kosztów rat, konieczne jest określenie ilości pokonywanych rocznie kilometrów. Maksymalny limit na całą umowę może wynieść 200 000 km. Im mniejszy deklarowany roczny przebieg, tym niższa rata. Wynika to z faktu szacowanego zużycia pojazdu.

4.

Czym jest wynajem długoterminowy?

Wynajem długoterminowy, zwany również CFM, jest formą finansowania o charakterze podobnym do leasingu operacyjnego. Pozwala na użytkowanie pojazdu bez konieczności jego wykupienia. Zapewnia gwarancję stałych i przewidywalnych kosztów, wynikających z używania, serwisowania czy ubezpieczenia pojazdu.

5.

Kto może skorzystać z oferty?

Z oferty wynajmu długoterminowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od formy i okresu prowadzonej działalności oraz konsumenci (osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej). 

6.

Jaki pojazd może zostać wzięty w wynajem?

Wynajem długoterminowy, zwany również CFM, jest formą finansowania o charakterze podobnym do leasingu operacyjnego. Pozwala na użytkowanie pojazdu bez konieczności jego wykupienia. Zapewnia gwarancję stałych i przewidywalnych kosztów, wynikających z używania, serwisowania czy ubezpieczenia pojazdu.

7.

Na jaki okres może zostać zawarta umowa wynajmu długoterminowego?

Umowa wynajmu może być zawarta na okres od 6 do 60 miesięcy, przy czym maksymalny limit kilometrów w momencie zakończenia umowy nie może przekroczyć 200 tys. km.

8.

Co się dzieje w przypadku przekroczenia deklarowanego rocznego limitu przebiegu?

W przypadku przekroczenia deklarowanego limitu kilometrów, naliczane są dodatkowe opłaty z tytułu tzw. „nadbiegu”. Stawki te są określane już na etapie prezentacji oferty, dlatego też, warto deklarować faktyczny przebieg.

9.

Co zawiera rata wynajmu?

Głównym elementem umowy wynajmu długoterminowego jest rata finansowa za samo użytkowanie pojazdu. Do raty mogą być doliczone dodatkowe usługi, takie jak: serwis mechaniczny pojazdu, ubezpieczenie komunikacyjne, usługa door-2-door, pakiet opon, samochód zastępczy i assistance czy inne dodatkowe elementy, np. jak flotowa karta paliwowa lub abonament radiowy.

10.

Jakich usług nie obejmuje umowa wynajmu?

Umowa wynajmu nie obejmuje paliwa do pojazdu, płynu do spryskiwaczy, specjalnych olejów, dodatków uszlachetniających, płynów typu AD Blue, mycia pojazdu, czyszczenia z zewnątrz i wewnątrz, garażowania, opłat parkingowych i autostradowych, kosztów związanych z naruszeniem przepisów drogowych.

11.

Jakie są dostępne warianty serwisu mechanicznego?

Instytucje finansujące oferują kilka rodzajów zakresu serwisu, który może obejmować:  

  • Serwis pełny – przeglądy techniczne, naprawy eksploatacyjne oraz uzupełnianie płynów eksploatacyjnych (bez płynu do spryskiwaczy).   
  • Przeglądy techniczne – po stronie klienta pozostają koszty napraw eksploatacyjnych. 
  • Zarządzanie obsługą serwisową – po stronie klienta pozostają koszty przeglądów technicznych oraz napraw eksploatacyjnych.
12.

Jaki zakres obejmuje serwis mechaniczny?

Zakres i warunki serwisu mechanicznego są każdorazowo określane w umowie serwisowej, w zależności od wybranego wariantu. Na etapie oferty, należy zadeklarować chęć ujęcia w racie wynajmu dostępnej opcji serwisowej.

13.

Czego nie obejmuje serwis mechaniczny?

Serwis mechaniczny, bez względu na wariant, nie zapewnia napraw nieobjętych gwarancją producenta oraz wynikających z ponadnormatywnego zużycia czy z niewłaściwego użytkowania pojazdu.

14.

Czy mogę zapewnić serwis pojazdu we własnym zakresie?

Tak, serwis pojazdu może być zapewniony przez wynajmującego. Należy pamiętać, iż pojazdy w wynajmie długoterminowym muszą być serwisowane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi i każdorazowo potrzeba serwisowania pojazdu wymaga poinformowania instytucji finansującej.

15.

Czy ubezpieczenie komunikacyjne jest obligatoryjne?

Tak, pojazd w wynajmie długoterminowym musi posiadać ważną polisę OC i Autocasco w całym okresie trwania umowy.

16.

Jaki jest zakres ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu?

Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje pakiet OC i Autocasco od szkody całkowitej i kradzieży. Dodatkowo, ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

17.

Jakie warianty ubezpieczenia są dostępne w ramach wynajmu długoterminowego?

W wariantach ubezpieczenia Autocasco, wynajmujący może określić udział własny w szkodzie komunikacyjnej, czyli kwotę, jaką będzie zobowiązany opłacić finansującemu w przypadku wystąpienia zdarzenia. Udział własny może wynosić od 0 do 1000 zł.   

Dodatkowo, należy zadeklarować także franszyzę integralną, czyli kwotę, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę- szkody poniżej określonej wartości nie będą podlegać ochronie ubezpieczeniowej. Wysokość franszyzy integralnej może wynosić od 0 do 1000 zł.

18.

Czy mogę zawrzeć polisę z innym ubezpieczycielem?

Tak, ubezpieczenie może zostać zawarte z innym ubezpieczycielem, pod warunkiem wcześniejszej akceptacji ze strony instytucji finansującej.

19.

Co obejmuje usługa zarządzania oponami?

Usługa zarządzania oponami może obejmować różne warianty, zależne od instytucji finansującej i preferencji wynajmującego. Pakiet zarządzania oponami może zawierać koszty zakupu, wymiany, przechowywania i sezonowej wymianę opon. Istnieje możliwość deklaracji limitu opon oraz klasy- w zależności od marki dostępne są maksymalnie 3 warianty- klasa ekonomiczna, średnia i premium. W przypadku rezygnacji z usługi zarządzania oponami, wszystkie koszty pozostają po stronie wynajmującego.  

20.

Czym jest usługa door-to- door?

Door-to-door to usługa odbioru i dostarczania pojazdu wynajmującemu. Zakres usługi może dotyczyć: odbioru i/lub dostarczenia pojazdu po przeglądzie okresowym oraz sezonowej wymianie opon, wymianie uszkodzonego ogumienia czy naprawie pojazdu z wyłączeniem drobnych napraw (wymiana żarówki, wycieraczek, uzupełnienie płynów, itp.).

21.

Co obejmuje usługa samochodu zastępczego?

W ramach usług dodatkowych istnieje możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego. Zakres różni się w zależności od instytucji finansującej. Usługa może obejmować nielimitowany lub limitowany dostęp do pojazdu zastępczego w razie awarii lub kolizji.

22.

Co się dzieje w przypadku szkody komunikacyjnej?

Jeśli pojazd uległ wypadkowi lub kolizji drogowej, zalecane jest w pierwszej kolejności zawiadomienie policji. Dotyczy to kolizji drogowej z udziałem innego uczestnika ruchu, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy w stanie ustalić osoby odpowiedzialnej za szkodę, uzyskać od sprawcy oświadczenia sprawcy i nie ma świadków zdarzenia, są poszkodowani, pojazd jest znacznie uszkodzony, a także kiedy istnieje podejrzenie, że zostało popełnione przestępstwo.

W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej należy niezwłocznie zgłosić się do instytucji finansującej i poinformować o zaistniałym zdarzeniu. W zależności od stopnia uszkodzenia pojazdu zostanie stwierdzona szkoda częściowa lub całkowita.

23.

Co się dzieje w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu?

O fakcie stwierdzenia szkody całkowitej lub utraty pojazdu pisemnie informuje instytucja finansująca. Podstawą jest wcześniejsze zawiadomienie policji i finansującego. Potwierdzenie wystąpienia zdarzenia nastąpi po otrzymaniu przez instytucję finansującą orzeczenia o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa w sprawie utraty pojazdu lub otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, lub potwierdzenia przez instytucję finansującą nieopłacalności naprawy uszkodzenia. Dalsza procedura postępowania jest zależna od procedury finansującego.

24.

Czy mogę wykupić pojazd po zakończeniu trwania umowy wynajmu?

Tak, pojazd w wynajmie długoterminowym po zakończeniu trwania umowy może zostać wykupiony za cenę, która została określona na umowie w dniu jej zawarcia.

25.

Czy mogę rozwiązać umowę wynajmu przed jej zakończeniem?

Tak, istnieje możliwość rozwiązania umowy, jednak wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat.

26.

Co się dzieje z pojazdem po zakończeniu umowy?

Po zakończeniu umowy wynajmu, pojazd może zostać wykupiony przez wynajmującego lub zwrócony do instytucji finansującej.

27.

Kto może być użytkownikiem pojazdu?

Użytkownikiem pojazdu bez zgody instytucji finansującej mogą być: wynajmujący, osoby zatrudnione przez finansującego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub o podobnym charakterze oraz osoby najbliższe (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) pod warunkiem posiadania przez nie zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa kwalifikacji i dokumentów. Udostępnienie pojazdu innym niż wymienione każdorazowo wymaga zgody instytucji finansującej. Odpowiedzialność za wszelkie szkody pozostają zawsze po stronie wynajmującego.

28.

Jak wygląda procedura zwrotu pojazdu po zakończeniu umowy?

Po zakończeniu umowy najmu, finansujący wyznacza termin zwrotu pojazdu. Procedura odbywa się w siedzibie finansującego. Należy zwrócić wszelkie dokumenty i elementy dodatkowego wyposażenia pojazdu, które zostały przekazane (wszystkie komplety kluczyków, dowód rejestracyjny, karta paliwowa- jeśli została wydana, akcesoria i książka gwarancyjna). Pojazd podlega ocenie stanu technicznego i ewentualnych szkód, zgodnie z Przewodnikiem Zwrotu Pojazdu. Na tym etapie następuje również rozliczenie z przebiegu, który został zadeklarowany na umowie.

29.

Czym jest Przewodnik Zwrotu Pojazdu?

Przewodnik Zwrotu Pojazdu to instrukcja stosowana przez firmy CFM, przygotowana przez Polski Związek Wynajmu Długoterminowego Pojazdów oraz Rzeczoznawców. Zawiera on szczegółowy opis zasad poprawnego użytkowania pojazdów oraz podstawę do rozgraniczenia normatywnego i ponadnormatywnego zużycia pojazdu.  

Przewodnik jest dostępny do pobrania pod adresem www: https://pzwlp.pl/pzwlp/przewodniki-zwrotu-pojazdow-pzwlp. Każdorazowo, instytucja finansująca przekazuje również dokument na życzenie przed podpisaniem umowy.

30.

Czy mogę zainstalować w pojeździe dodatkowe wyposażenie?

Wszelkie modyfikacje w pojeździe mogą być dokonywane na własny koszt i ryzyko. Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji, należy zgłosić się z prośbą o zgodę na dokonanie modyfikacji w pojeździe do instytucji finansującej.

31.

Czy pojazd w wynajmie może zostać oznaczony reklamą? 

Wszelkie modyfikacje w pojeździe mogą być dokonywane na własny koszt i ryzyko – dotyczy to również oznakowania pojazdu reklamą. Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji, należy zgłosić się z prośbą o zgodę na dokonanie modyfikacji w pojeździe do instytucji finansującej.  

32.

Czy samochodem w wynajmie mogę wyjechać za granicę?

Samochodem w wynajmie można wyjechać za granicę w obrębie krajów Unii Europejskiej i strefy Schengen. W pozostałych przypadkach należy każdorazowo zwrócić się do finansującego o zgodę na wyjazd zagraniczny.